การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร

ความรู้จากการบริหารโครงการเป็นความรู้ที่เกิดจากการกลั่นกรองจากการปฏิบัติของผู้มีประสบการณ์มานานหลายปี และเป็นแม่แบบใหญ่ที่มีรายละเอียด เนื้อหา และลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ มีความชัดเจนในรูปแบบเชิงโครงสร้าง และมีหลักการบริหารที่ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ดังนั้นความรู้ด้านบริหารจัดการโครงการ จึงเป็นความรู้ที่ทุกคนควรจะศึกษาและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการวางแผน การสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงานได้

องค์กรที่กำลังปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แข่งขันในปัจจุบัน โดยพยายามที่จะกระจายอำนาจลงสู่หน่วยย่อยธุรกิจ การบริหารโครงการจะเป็นตัวแบบที่ทำให้แต่ละหน่วยย่อยสามารถบริหารจัดการภายในหน่วยย่อยของตนเองให้ครบวงจรมากขึ้น และสามารถสร้างความรวดเร็วและการตอบสนองความต้องการหรือปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การแสดงออกถึงภาวะผู้นำจะต้องอาศัยบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ และต้องใช้องค์ความรู้ที่หลากหลายมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การเข้าใจบทบาทและเข้าใจกระบวนการสำคัญ ๆ ของการบริหารจัดการแต่ละขั้นตอนในวงจรโครงการที่ชัดเจนจะสามารถเพิ่มพูนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการที่ดีได้ สามารถประสานเชื่อมโยงกับความต้องการจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดี และสามารถสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลได้

Read the rest of this entry »

Advertisements

ให้ความเห็น

การบริหารโครงการมืออาชีพสมัยใหม่ (Modern Professional Project Management)

จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการก่อสร้างกว่า 20,000 แห่ง เพื่อทำการสำรวจผลการบริหารโครงการ พบว่า มีโครงการก่อสร้างเพียง 30% ที่มีการบริหารโครงการได้เป็นไปตามแผนและค่าใช้จ่ายอยู่ภายในงบประมาณ นอกนั้น 70% ประสบปัญหาทำงานล่าช้ากว่าแผน และค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณ ซึ่งพบว่ามีจำนวนโครงการที่ล้มเหลวมีจำนวนมากกว่าโครงการที่ประสบความสำเร็จ

สาเหตุส่วนใหญ่ของความล้มเหลวในการบริหารโครงการเพราะผู้จัดการโครงการไม่ทราบบทบาทหน้าที่ในการทำงานของตนเองที่ชัดเจนทำให้ไม่รู้ว่า ในแต่ละวันตนเองต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง และไม่มีเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดี

การที่จะบริหารโครงการให้เสร็จทันเวลา (Time) และอยู่ภายใต้เงิน (Cost) งบประมาณของสัญญานั้น ไม่ใช่เรื่องยากหากเข้าใจองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบในการบริหารโครงการ ตามสถาบัน PMI ซึ่งเป็นสถาบันที่นักบริหารโครงการทั่วโลกให้การยอมรับ การเข้าใจบทบาทหน้าตนเองในแต่ละขั้นตอนการทำงาน และมีเครื่องมือในการบริหารโครงการ

Primavera Engineering and Construction เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารโครงการที่ดีที่สุด และมีการนำองค์ความรู้ของสถาบัน PMI มาช่วยในการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และจากผลการสำรวจของ ENR 2003 พบว่าเป็นโปรแกรม P3e/c เป็นโปรแกรมในการบริหารโครงการแบบ High – End ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก

เพราะฉะนั้นหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างด้วย Primavera จึงเหมาะกับหลายๆ คนที่มีหน้าที่ในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผน (Time) อยู่ภายใต้งบประมาณ (Cost) และผลงานที่ได้มีคุณภาพ (Quality) และได้เรียนรู้ลักษณะการบริหารโครงการที่เป็นรูปแบบมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกนิยมใช้กัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

หลักการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ ERP และการบริหารโครงการ

หลักสูตรอบรมนี้เป็นการอธิบายรูปแบบ และประเภทของเอกสารที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งระบบ พร้อมอธิบาย เส้นทางการเดินทางเอกสาร (Workflow) ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารแบบต่างๆ กับแผนงานก่อสร้าง (Schedule) ตั้งแต่การบันทึกประจำวัน การประชุม การขออนุมัติ การออกจดหมายเตือน เป็นต้น หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจและสามารถใช้งานเอกสารได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ หรือ สามารถเข้าใจถึงคำศัพท์หรือใช้โปรแกรม Expeditionได้ง่ายขึ้น

***หลักสูตรนี้ี่ยังไม่มีสอนในระบบการศึกษาของประเทศไทย

ทั้งในระดับปริญญาตรี โท เอก และไม่สามารถหาเรียนได้จากที่อื่น***

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • เข้าใจถึงหลักการของระบบเอกสารที่จำเป็นในการก่อสร้าง
 • เข้าใจถึงลำดับขั้นการไหลของเอกสาร ( Workflow)
 • สามารถมองเห็นขบวนการทำงานทั้งระบบในระบบเอกสารได้

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

สามารถใช้โปรแกรม windows ได้ และควรมีความรู้ด้านการวางแผนงานมาบ้าง สำหรับท่านที่ี่ต้องการความเข้าใจ ถึงศัพย์ภาษาไทย-อังกฤษในการเรียกเอกสาร หรือ ลำดับขั้นการไฟล์ของข้อมูล ควรลงหลักสูตร ระบบเอกสารสำหรับงานก่อสร้าง( Construction Documents & Workflow ) เพิ่มเติม

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

เทคนิคการวางแผนงาน CPM พร้อมฝึกปฎิบัติ

*** หลักสูตรนี้ไม่สามารถหาเรียนได้ในระัดับมหาวิทยาลัย นอกจากที่นี่ที่เดียว ***

หลักสูตรอบรมนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิธีและเทคนิคในการวางแผนงานโครงการ (Schedule) ซึ่งเป็นหัวใจของการบริหารโครงการ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎี และการทดลองฝึกวางแผนกับโครงการงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำปรึกษาและอธิบายขณะที่ผู้อบรมกำลังวางแผนงานโครงการ

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • สามารถที่จะเขียนแผนงานโครงการ (Project Schedule) ได้เอง
 • สามารถเข้าใจในการบริหารเวลาได้ดีขึ้น

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการบริหารโครงการและคอมพิวเตอร์มาก่อน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นในการบริหารโครงการ หรือ เริ่มเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมบริหารโครงการทุกระดับ และันักศึกษา วิศวกรรม สถาปัตยกรรม และ IT ที่เรียนด้านการบริหารโครงการ IT บริหารงานก่อสร้าง

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่ (Modern Project Management)

หลักการและเหตุผล :

ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดได้
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต บริการ รวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control) การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบและเข้าใจหลักการการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถวางแผนงานโครงการได้(Project Baseline Schedule)
 2. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาทราบถึงหลักการในการติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรเพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
 • เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวดในการบริหารโครงการ
 • เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงานในการบริหารโครงการ
 • สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้
 • เข้าใจความสำคัญของ WBS – Work Breakdown Structure
 • เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward
 • เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานด้วย Earn Value หรือ S-Curve
 • สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่ เหมาะสมกับงาน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Expedition Professional โปรแกรมบริหารงานก่อสร้างและควบคุมต้นทุน

หลักสูตรนี้เป็นการอบรมการใช้โปรแกรม Primavera Expedition Professional สำหรับการบริหารเอกสารงานก่อสร้างโดยเฉพาะ ซึ่งรองรับการทำงานแบบหลายๆ โครงการได้ในกระดาษแผ่นเดียว โดยผู้เข้าอบรมสามารถที่จะเข้าใจและสามารถใช้งาน สำหรับบริหารเอกสารงานก่อสร้างได้อย่างสมบูรณ์แบบ ตั้งแต่ สัญญาจ้าง แบบก่อสร้าง ใบรายการ BOQ. รายการประกอบแบบ และแผนงานก่อสร้าง(Schedule) การควบคุมต้นทุน (Cost Control) การเบิกเงินงวด ใบจัดซื้อ ใบขออนุมัติ (Submittals) ใบปะหน้าเอกสาร (Transmittal) การเพิ่มลดงาน (Change Order) การประชุม บันทึกประจำวัน ชุดแบบก่อสร้าง (Drawing Sets) การออกจดหมายเตือนล่าช้า ความปลอดภัยในสนาม บันทึกการโทรศัพท์ (Phone Log) สัญญาประกันภัย การค้นหาประเด็น (Issues) เป็นต้น โดยผู้ใช้สามารถจัดกลุ่ม เรียง และกลั่นกรองเอกสารได้ใหม่ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับ Primavera E&C ได้

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

 • บริหารการดำเนินการตามสัญญา
 • ระเบียนบันทึกและติดตามเอกสารที่สำคัญของโครงการ
 • พิมพ์รายงานเอกสารจากโปรแกรม
 • วิเคราะห์และควบคุมต้นทุน

ระยะเวลาอบรม
3 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Cost Manager module-Basic Course

หลักสูตรอบรมนี้ เป็นการแนะนำการใช้โมดูลสำหรับการบริหารต้นทุน (Cost Managemant)โดยผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการให้ดีขึ้นว่า ทำได้อย่างไร ตลอดจนการติดตามและพยากรณ์ประสิทธิภาพการทำงานโครงการ และสามารถสร้างเป็นรายงานเพื่อนำเสนอได้อย่างสวยงาม

ผลที่ได้จากการผ่านการอบรม

สามารถใช้โมดูลการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพในการแผนงานโครงการด้วยระบบ Primavera จนถึงระบบ earned value management ที่สมบูรณ์

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน

ผ่านการอบรมการใช้ Primavera ในหลัีกสูตร 102 มาแล้ว หรือเคยใช้ Primavera Engineering & Construction มาแล้ว

ระยะเวลาอบรม
2 วัน

Read the rest of this entry »

ให้ความเห็น

Older Posts »